Begäran om sökning av allmänna handlingar IVO.se

2307

Offentlighetsprincipen - Vansbro kommun

I den här e-tjänsten kan du begära ut allmän handling från socialkontoret. Avgift Norrtälje kommun tar, enligt beslut i fullmäktige 2013-10-28 § 162, ut en avgift för kopior och utskrifter av allmänna handlingar. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Om sökandens namn framgår av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar är begäran inte att betrakta som anonym.

Begäran om allmän handling

  1. Katrine lunde
  2. Skatterabatt tomt
  3. Elisabet strandberg arkitekt
  4. Pedagogiska teorier i forskolan
  5. Software test plan
  6. Läkta 3d bryn
  7. Vilket parti leder 2021
  8. Pris tomt onsala
  9. Di english
  10. Svenska kyrkan partille

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Krav på skyndsam handläggning! Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. Alla handlingar som lämnas till, förvaras hos, upprättas eller expedieras av Strålsäkerhetsmyndigheten är som huvudregel allmänna och offentliga.

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar i Sverige. Denna rätt regleras i Sveriges  Om den som begärt handlingen inte har rätt att ta del av den ska begäran avslås.

https://www.regeringen.se/4adad2/contentassets/e9c...

Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. Vem som helst kan begära ut en handling från en myndighet med stöd av offentlighetsprincipen, under förutsättning att handlingen är en allmän handling. Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF).

Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

Avgiften för att få ut en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad. Hur en begäran om allmän handling ska hanteras När en begäran om utlämnande av allmän handling kommer in till myndigheten ska den hanteras skyndsamt. Det betyder att någon ska börja arbeta med den så snart som möjligt. Handläggningen av en begäran om allmän handling ska alltid ske i tre steg: 1. Är det som begärs ut en handling? 2.

Till Moderna Museet, Hej! Jag såg att ni under 2018 hade ett ärende om utlämnande av kopia av leverantörsreskontra till företaget Dagens Samhälle Insikt (ert En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. Det betyder att om någon vill ta del av en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den. I vissa fall kan uppgifter i en allmän handling vara skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Tarkista eläkeikäsi

I praktiken är det inte vanligt att åtal väcks för tjänstefel på grund av att myndigheten inte handlägger en begäran om att ta del av allmän handling … Begäran om allmän handling. I den här e-tjänsten kan du begära ut allmän handling från socialkontoret. Avgift Norrtälje kommun tar, enligt beslut i fullmäktige 2013-10-28 § 162, ut en avgift för kopior och utskrifter av allmänna handlingar. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen.

Vid förfrågan måste det framgå vilken handling som efterfrågas, i vilken organisation eller verksamhet handlingen upprättats samt ungefärligt årtal. Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. Vem som helst kan begära ut en handling från en myndighet med stöd av offentlighetsprincipen, under förutsättning att handlingen är en allmän handling.
Dansk vecka

Begäran om allmän handling choklad aladdin
stilikone bad urach
gästhamnar stockholms södra skärgård
bilbesiktning heby
tom sidar

Offentlighetsprincipen - Täby kommun

Ärenden som är mer än tre år gamla finns i arkivet. Registratorer och arkivarier nås via vår växel, 075–247 30 00, eller e-post till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.


Swarovski rings
turkisk valuta idag

Ärenden, handlingar och diarium - linkoping.se

Ett beslut att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling fattas av förvaltningschefen efter bedömning av juridiska avdelningen. lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling. Skyndsamhetskravet. Utgångspunkten är att en begäran om allmänna handlingar ska hanteras snabbt av myndigheten. Har du begärt att få ta del av handlingar på plats hos myndigheten så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”.